STATUTEN

Artikel 1: Naam en Zetel

De stichting draagt de naam: Stichting PYT

Zij heeft haar zetel in de gemeente Kerkrade

Artikel 2: Doel

Stichting PYT beoogt geen winst te maken maar wel een onderneming te drijven.

De stichting als onderneming werkt kostendekkend om de continuïteit te kunnen waarborgen mogelijke winsten worden niet uitgekeerd maar geïnvesteerd in het atelier, publicaties en/of exposities.

Doelstelling:

Stichting PYT komt op voor de belangen van beeldend kunstenaars richting derden, o.a. door Conservatie, restauratie en informatie van cultuur historische manifestaties en realisaties.

Stichting PYT wil dit doel bereiken door het oprichten en beheren van een atelier/infocentrum vanaf 2019 van waaruit de volgende doelstellingen gerealiseerd kunnen worden:

 • Stimuleren van beeldhouwwerken in de openbare ruimte door bemiddeling tussen klant en kunstenaar.
 • Conservatie van monumenten en sculpturen.
 • Restauratie van monumenten en sculpturen.
 • Organiseren, plannen en uitvoeren van diverse cursussen, lezingen en workshops:
  • Ontwikkeling van creativiteit zoals beeldhouwen, tekenen en schilderen.
  • Informatie verschaffen over de beeldtaal in historische en religieuze gebouwen.
  • Informatie verschaffen over de symboliek in de beeldende kunst op historische basis.
  • Informatie verschaffen over uitingen van culturele manifestaties en tradities.
  • Publicaties over culturele manifestaties.
  • Publicaties over kunst in de openbare ruimte.
  • Organiseren van publiek toegankelijke kunst-exposities.

Artikel 3: Vermogen  

De middelen van de stichting bestaan uit:

 • Alle geldmiddelen door de stichting zijn ontvangen voor het leveren van diensten, goederen of werken;
 • Alle geldmiddelen die krachtens enige overeenkomst door de stichting zijn ontvangen;
 • Vorderingen op derden;
 • Subsidies, schenkingen, giften en andere haar toevallende baten.

Artikel 4: Bestuur; samenstelling, benoeming en ontslag

 • Het bestuur bestaat uit tenminste 1 en ten hoogste 3 leden.
 • Het bestuur stelt het aantal bestuurders vast.
 • De bestuurders worden benoemd
  • door het bestuur;
  • door de oprichter van de stichting.
 • Een bestuurder (m/v) defungeert (verliest zijn functie):
  • door zijn aftreden op eigen verzoek;
  • door verloop van de periode waarvoor hij werd benoemd;
  • door zijn ontslag door de voorzitter van het bestuur;
  • door zijn ontslag door de rechtbank;
  • doordat hij failliet wordt verklaard of surséance van betaling heeft verkregen.
 • Een bestuurder blijft in functie totdat in zijn herbenoeming of opvolging is voorzien.
 • Een niet-voltallig bestuur behoudt zijn bevoegdheden zolang de voorzitter in functie is

Artikel 5: Bestuur; taak en bevoegdheden 

Het bestuur is belast met het besturen der stichting.

Het bestuur is bevoegd te besluiten tot het aangaan van overeenkomsten tot verkrijging, vervreemding en bezwaring van registergoederen, en tot het aangaan van overeenkomsten waarbij de stichting zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot zekerheidstelling voor een schuld van een ander verbindt.

De voorzitter van het bestuur heeft de mogelijkheid de statuten te wijzigen of de stichting te ontbinden.

Artikel 6: Bestuur; vertegenwoordiging. 

Het bestuur vertegenwoordigt de stichting.

De vertegenwoordigingsbevoegdheid komt mede toe aan de voorzitter. 

De voorzitter van de stichting kan een volmacht verlenen aan één of meer der bestuurders, alsook aan derden, om de stichting binnen de grenzen van die volmacht te vertegenwoordigen.

Artikel 7: Huishoudelijk reglement:

Na oprichting van de stichting zal een huishoudelijk reglement worden opgesteld door het bestuur.

 • Behoudens beperkingen volgens de statuten is het bestuur belast met het besturen van de stichting.

Artikel 8: Boekjaar, jaarstukken 

Het bestuur is verplicht tot het houden van zodanige aantekeningen omtrent de vermogenstoestand van de stichting, dat daaruit te allen tijde de rechten en verplichtingen kunnen worden gekend.

De boeken der stichting worden afgesloten per de laatste dag van het boekjaar. Zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen zes maanden na afloop van het boekjaar, wordt een balans en een staat van baten en lasten over het verstreken boekjaar opgemaakt.

Deze stukken worden door het bestuur in een vergadering, te houden binnen zes maanden na afloop van het boekjaar, vastgesteld en ten billijke daarvan door alle bestuurder(s) ondertekend. De termijn van opmaken en vaststellen kan door het bestuur op grond van bijzondere omstandigheden met ten hoogste drie maanden worden verlengd.

Het bestuur is verplicht de in de leden 1 en 2 bedoelde boeken, bescheiden en andere gegevensdragers gedurende zeven jaren te bewaren.

Artikel 9: Bezoldiging

Bestuursleden mogen een vergoeding ontvangen voor gemaakte kosten en een vergoeding per bijgewoonde vergadering. De vergoeding is gebaseerd op het Besluit vergoedingen adviescolleges en commissies zoals vastgesteld op 21 januari 2009 door de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en  bedraagt ten hoogste 3% van het maximum van salarisschaal 18 van bijlage B van het Bezoldiging besluit Burgerlijke Rijksambtenaren 1984. Deze vastgesteld op € 250,- per vergadering.

Vrijwillers kunnen een wettelijke maximale vergoeding ontvangen van €1.500,00 per jaar met een max. van €150,00 per maand. (vergoedingen worden jaarlijks geïndexeerd)

Artikel 10: Bestemming batig saldo

Bij eventuele ontbinding van de stichting zal een batig liquidatiesaldo (na voldoening van de vorderingen van derden/rechthebbenden) worden uitgekeerd aan ………… ………………………….. (worden bestemd voor een doel dat zoveel mogelijk verwant aan het doel van de stichting).